Bokkers Events
Uitje in de regio
deutsch

Evenementen

Naar aanleiding van een gesprek ontvangt u van BokkersEvents een offerte/factuur van de besproken activiteiten. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de opdrachtgever van het aanbod van BokkersEvents binnen twee weken na dagtekening de offerte/rekening van het programma voorstel. Na twee weken vervallen gemaakte afspraken automatisch.

Vervoer

Alle in de factuur genoemde arrangementen zijn exclusief het vervoer van deelnemers.

Horeca

De vermelde programma’s zijn exclusief horeca, tijdens de programma is alcohol en gebruik van  softdrugs zijn ten strengste verboden.

Aansprakelijkheid

BokkersEvents als organisator, is uit hoofde van wettelijke aansprakelijkheid verzekerd tegen schade ontstaan door het in gebreke blijven van door BokkersEvents aangeboden diensten. BokkersEvents is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet goed uitvoeren van de overeenkomst, indien er voor zover de tekortkomingen in de uitvoering zijn toe te schrijven aan de opdrachtgever. Schades aangebracht door de opdrachtgever aan derden of aan door BokkersEvents ingehuurde extra materialen zijn voor eigen risico van de opdrachtgever. BokkersEvents is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de aangegane overeenkomst.

Deelname op Eigen Risico

De opdrachtgever neemt deel aan activiteiten van BokkersEvents op eigen risico. BokkersEvents is derhalve niet verantwoordelijk voor enig lichamelijk letsel van personen noch voor schade aan of diefstal van privé goederen van de opdrachtgever.

Gezondheid

De opdrachtgever en deelnemers moeten kunnen verklaren kennis te hebben genomen van de moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van de activiteit(en) waarop de aangegane overeenkomst betrekking heeft. Alle medische en / of conditionele bijzonderheden van de deelnemers voor wie de overeenkomst wordt afgesloten moet gemeld zijn bij BokkersEvents. Tevens moet de deelnemer zich in staat achten voor wat betreft gezondheid en conditie deel te nemen aan de activiteit. BokkersEvents is gerechtigd om in voorkomende gevallen de opdrachtgever een gezondheidsverklaring te laten ondertekenen (of alle individuele deelnemers).

Annuleringen

Uw annulering is definitief op het moment dat wij uw aangetekend schrijven daaromtrent hebben ontvangen.

Indien een opdracht wordt geannuleerd door de opdrachtgever worden kosten in rekening gebracht.

A: Bij annulering van 14 tot 8 dagen voor aanvang van de activiteit/huur/dienstverlening: 50 % van het factuurbedrag.

B: Bij annulering van 7 dagen tot en met de dag van aanvang of tijdens de duur van de overeenkomst: 100% van het factuur bedrag.

Bovendien worden in voorkomende gevallen de annuleringskosten aan derden eveneens in rekening gebracht.

Prijzen

Alle prijzen die staan vermeld zijn exclusief BTW en onder voorbehoud!

Slecht weer

In principe gaan buitenprogramma's altijd door. BokkersEvents zal zich bij slecht weer inspannen om het programma in alle redelijkheid en in verhouding met de opdracht aan te passen dat hinder voor de deelnemers zo veel mogelijk wordt beperkt.

Ontevreden of heeft u een klacht?

Het kan voorkomen dat u ontevreden bent over de goede uitvoering van de aangegane overeenkomst door BokkersEvents. Wij willen u vragen in dat geval dit direct kenbaar te maken aan de aanwezige instructeur van BokkersEvents. Is dat niet mogelijk of er wordt geen bevredigende oplossing gevonden dient de klacht binnen 14 dagen na afloop van de opdracht schriftelijk bij BokkersEvents te worden gemeld.